Rejestracja broni pneumatycznej w KMP w Lublinie - KMP Lublin

Rejestracja broni pneumatycznej w KMP w Lublinie

Rejestracja broni pneumatycznej w KMP w Lublinie

 

REJESTRACJA BRONI PNEUMATYCZNEJ W KMP W LUBLINIE

W rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji - broń pneumatyczna to niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufą lub element ją zastępujący przekracza 17 J.

Nabywca broni zobowiązany jest zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia na podstawie dowodu nabycia broni. Kartę rejestracyjną broni pneumatycznej wydaje właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu Komendant Powiatowy (Miejski) Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych broń można posiadać na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego Komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Karta rejestracyjna broni pneumatycznej jest wydawana na  czas nieokreślony.

Dokumenty wymagane do rejestracji broni pneumatycznej:

 • podanie o rejestrację broni (z pełnymi danymi personalnymi),
 • dowód nabycia broni (faktura z podaną wartością energii kinetycznej, umowa kupna - sprzedaży
  z zaświadczeniem o wartości energii kinetycznej pocisku opuszczającego lufę; w tej broni dot. sprzedaży między osobami fizycznymi),
 • orzeczenie lekarskie (płatne na koszt nabywcy broni),
 • orzeczenie psychologiczne (płatne na koszt nabywcy broni),
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego (płatne na koszt nabywcy broni),
 • 2 zdjęcia o wym. 3 x 4 cm,
 • kopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 82 zł za wydanie karty rejestracyjnej na broń pneumatyczną (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2006 r., Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Lublinie lub dokonać wpłaty na rachunek odbiorcy
o numerze: ...................................(nr do uzyskania w Urząd Miasta Lublin)

URZĄD MIASTA LUBLIN

ul.......................

.....................

z dopiskiem: „Opłata za wydanie karty rejestracyjnej na broń pneumatyczną”.

 

Broń pneumatyczna nie może być zarejestrowana na rzecz osoby, która:

 • nie ma ukończonych 18 lat,
 • nie przedstawi orzeczeń lekarskich i psychologicznych wydanych przez upoważnionych lekarzy potwierdzających, że może dysponować bronią,
 • nie przedstawi informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającej, że nie była skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu lub mieniu.

Obowiązki posiadacza broni pneumatycznej:

 • posiadacz broni w przypadku jej utraty zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomić o tym Policję albo Żandarmerię Wojskową.
 • osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń podlegająca rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, jest zobowiązana w razie zmiany miejsca stałego pobytu zawiadomić o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu, organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce stałego pobytu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem bliższych informacji prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30;

Wydziału Prewencji

Komendy Miejskiej Policji w Lublinie

ul. Północna 3, 20 – 064 Lublin

tel. 81 535 57 47

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 24 lutego 2012 r., pod pozycją 213, ukazało się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przewozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji określają przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 1999 r., Nr 53, poz. 549 
z późn. zm.).

Wykaz lekarzy upoważnionych do przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenia na broń.:

http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/KWL/pozwolenia-na-bron-lice/984,Wykaz-lekarzy.html

Wykaz psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń psychologicznych dla osób ubiegajacych się lub posiadających pozwolenia na broń.

http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/KWL/pozwolenia-na-bron-lice/985,Wykaz-psychologow.html

Pliki do pobrania