Programy i projekty edukacyjno - prewencyjne.

Projekt prewencyjno - edukacyjny: "STOP WANDALOM".

                   Komenda Miejska Policji w Lublinie podjęła wzmożone działania w związku  z występującymi  uszkodzeniami i niszczeniem mienia .W/w zdarzenia należą do grupy czynów przestępczych uciążliwych społecznie i często trudnych do identyfikacji ich sprawców. Polegają one głównie na uszkodzeniach samochodów w postaci ich zarysowywania, wgnieceń, itp. niszczenia ławek w parkach i na osiedlach ,urządzeń na placach zabaw, które służą do rekreacji, znaków drogowych wiat przystankowych, podpalaniu śmietników i pomieszczeń na osiedlach, zamalowywaniu elewacji  i klatek schodowych w domach wielorodzinnnych.  Zdarzenia te generują szkody  indywidualne  i społeczne radzą poczucie krzywdy i wpływają negatywnie na poczucie bezpieczeństwa.

Cel główny:

Ograniczenie  liczby zdarzeń dotyczących niszczenia  mienia na terenie działania KMP w Lublinie.

Cele szczegółowe

1. Obniżenie liczby przestępstw i wykroczeń dotyczących  niszczenia mienia.

2. Podniesienie poziomu ujawniania i wyciągania konsekwencji prawnych wobec sprawców uszkodzenia i niszczenia mienia.

3. Uwrażliwianie społeczności lokalnej na reagowanie na aspołeczne zachowania w postaci niszczenia mienia na placach, klatkach, parkingach itp.

4. Zmotywowanie nauczycieli do  wdrażania zajęć poświęconych ochronie mienia w tym szczególnie reagowanie na aspołeczne  zachowanie innych.

Projekt kierowany jest do społeczności lokalnej poprzez:

- monitorowania zjawiska niszczenia mienia na terenie KMP w Lublinie

 realizowanie  spotkań edukacyjnych informujące o sposobie zapobiegania i reagowania na zaistniałe wykroczenia.

 

             Jeśli jesteś właścicielem, administratorem lokalu, domu, instytucji i terenu użyteczności publicznej w mieście Lublin  i powiecie lubelskim przyłącz się do akcji

„STOP WANDALOM”. Pobierz plakat, wydrukuj i zamieść w miejscu publicznym.

Plakat do pobrania

Film do pobrania

 http://rops.lubelskie.pl/program-stop-wandalom-bezplatne-materialy-do-pobrania-film-dot-dzialan-komendy-miejskiej-policji-w-lublinie-i-prezentacja-multimedialna/

           

Na potrzeby realizacji projektu „STOP WANDALOM” Wydział Prewencji KMP w Lublinie opracował prezentację multimedialną przedstawiającą przykładowe akty wandalizmu w ogólnym wizerunku miasta Lublin - Miasta Inspiracji jak również realizację działań profilaktycznych KMP w Lublinie.

            Celem propagowania projektu „STOP WANDALOM” przedmiotową prezentację udostępniamy placówkom szkolno – wychowawczym do realizacji  działań edukacyjno – profilaktycznych w ramach lekcji wychowawczych, jak również właścicielom i administratorom budynków, lokali, rad osiedlowych do wykorzystania podczas spotkań z pracownikami            i mieszkańcami.

            Pragniemy również monitorować zainteresowanie przedmiotowym projektem. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o przesyłanie na adres e – mailowy elzbieta.konowałek@lu.policja.gov.pl informacji dot. danych placówek, które pobrały prezentację i wykorzystały ją do celów edukacyjnych.

Równocześnie prosimy o pobranie i zamieszczanie w placówkach w miejscu widocznym plakatu promującego przedmiotowe przedsięwzięcie.