Programy i projekty edukacyjno - prewencyjne.

Projekt prewencyjno - edukacyjny: "STOP WANDALOM".

                   Komenda Miejska Policji w Lublinie podjęła wzmożone działania w związku  z występującymi  uszkodzeniami i niszczeniem mienia .W/w zdarzenia należą do grupy czynów przestępczych uciążliwych społecznie i często trudnych do identyfikacji ich sprawców. Polegają one głównie na uszkodzeniach samochodów w postaci ich zarysowywania, wgnieceń, itp. niszczenia ławek w parkach i na osiedlach ,urządzeń na placach zabaw, które służą do rekreacji, znaków drogowych wiat przystankowych, podpalaniu śmietników i pomieszczeń na osiedlach, zamalowywaniu elewacji  i klatek schodowych w domach wielorodzinnnych.  Zdarzenia te generują szkody  indywidualne  i społeczne radzą poczucie krzywdy i wpływają negatywnie na poczucie bezpieczeństwa.

Cel główny:

Ograniczenie  liczby zdarzeń dotyczących niszczenia  mienia na terenie działania KMP w Lublinie.

Cele szczegółowe

1. Obniżenie liczby przestępstw i wykroczeń dotyczących  niszczenia mienia.

2. Podniesienie poziomu ujawniania i wyciągania konsekwencji prawnych wobec sprawców uszkodzenia i niszczenia mienia.

3. Uwrażliwianie społeczności lokalnej na reagowanie na aspołeczne zachowania w postaci niszczenia mienia na placach, klatkach, parkingach itp.

4. Zmotywowanie nauczycieli do  wdrażania zajęć poświęconych ochronie mienia w tym szczególnie reagowanie na aspołeczne  zachowanie innych.

Projekt kierowany jest do społeczności lokalnej poprzez:

- monitorowania zjawiska niszczenia mienia na terenie KMP w Lublinie

 realizowanie  spotkań edukacyjnych informujące o sposobie zapobiegania i reagowania na zaistniałe wykroczenia.

 

             Jeśli jesteś właścicielem, administratorem lokalu, domu, instytucji i terenu użyteczności publicznej w mieście Lublin  i powiecie lubelskim przyłącz się do akcji

„STOP WANDALOM”. Pobierz plakat, wydrukuj i zamieść w miejscu publicznym.

Plakat do pobrania