Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem. - KMP Lublin

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem.

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem.

Co należy wiedzieć o przemocy w rodzinie ?

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustao przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

                                                           

 W ramach projektu Razem Przeciwko Przemocy na terenie Komendy Miejskiej Policji w Lublinie działa  telefon informacyjno–konsultacyjny dla osób potrzebujących pomocy  - "Potrzebujesz pomocy zadzwoń  81 535-53 30”

Telefon funkcjonuje w dni robocze (od poniedziałku do piątku)w godzinach 8.00 – 15.30.

Porad prawnych i wsparcia psychologicznego udzielają pracownik i policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii  i Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

 

Jakie formy przyjnuje przemoc w rodzinie.

 • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.

 • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,

 • przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot
  i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.

 • przemoc ekonomiczna, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

Pamiętaj !

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY ?

 

Wykaz podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania  przemocy w rodzinie w Lublinie i na terenie powiatu lubelskiego.

( działania na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie)

I. JEDNOSTKI MIASTA LUBLIN

ul. Marii Koryzmowej 2d, 20-137 Lublin,tel.81 4665300.

Sekcja ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR - sekcjank@mopr.lublin.eu

ul Głęboka 11, 20-612 Lublin, tel. 814665486

 ul. Probostwo 6A, 20-084 Lublin, tel. 814665546, 4665547.

 • Zespół Interdyscyplinarny w Lublinie -  z.interdyscyplinarny@mopr.lublin.eu

               ul. Głęboka 11, 20-612 Lublin, tel. 81 4665486

II. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - http://fozal.pl/

ul. Chmielewskiego 9, 20-620 Lublin, tel. 815254208

ul. Bernardyńska 5, 20-012 Lublin, tel. 81 5343887.

ul. Towarowa 19, 20-205 Lublin, tel. 817483889.

                 ul. Niecała 4/5a,20-080 Lublin, tel.535000523

                ul.Samsonowicza 25, 20-485 Lublin, tel.814434313

 • Stowarzyszenie "RYSA - stowarzyszenierysa@.wp.pl

               ul. Leszczyńskiego23, 20-068 Lublin, tel. 693471437

 • Stowarzyszenie"KONTAKT" - kontakt577@wp.pl

                ul. Skierki 12, 20-601 Lublin, tel.815337999

 

III. PODMIOTY LECZNICZE

          ul. Karłowicza1, 20-027 Lublin,tel.81 5322979

 • Stowarzyszenie "MONAR" Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie  - http://monarlublin.pl/

          ul. Montażowa 16, 20-214 Lublin, tel. 817451010

 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia- www.snzoz.lublin.pl

         ul. Abramowicka 4b,20-442 Lublin, tel. 81 7443061

 

 Informacja o placówkach pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzących działania  skierowane do osób stosujących przemoc na terenie działania KMP w Lublinie

           ul. Probostwo 6A, 20-084 Lublin, tel. 814665546, 4665547

 

Uwaga!!!

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa.

Informator dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz wzory dokumentów i pism procesowych dotyczących tej problematyki jak również Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Województwo lubelskie

Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie

Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa

Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa lubelskiego

Powiedz przemocy NIE!

Zatrzymanie przemocy w rodzinie jest możliwe – możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich. Zgłoś fakt stosowania przemocy do przedstawicieli jednej z wyżej wymienionych placówek lub skorzystaj z telefonu:

 

 • Telefonu konsultacyjno-informacyjnego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie - 81 5355330, Udzielane są telefoniczne i indywidualne porady prawne, wsparcie psychologiczne i emocjonalne każdego dnia roboczego (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

 • Telefonu alarmowego  112 – całodobowo

 • Całodobowego telefonu zaufania Centrum Interwencji Kryzysowej - 81 5346060,

Ponadto MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI informuje, że  osoba pokrzywdzona może otrzymać  BEZPŁATNĄ POMOC

 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa   i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

Twoja interwencja spowoduje wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” oraz zostaną podjęte działania mające na celu powstrzymania aktu przemocy.

Uruchomienie działań nie wymaga zgody osoby doświadczającej przemocy.

Przemoc nie ma usprawiedliwienia,szczególnie ta wobec dzieci.

Reaguj, na przemoc, nie bądź obojętny!