Miejski Pokój Przesłuchań dla Ofiar Przemocy - KMP Lublin

Miejski Pokój Przesłuchań dla Ofiar Przemocy

Miejski Pokój Przesłuchań dla Ofiar Przemocy

Miejski Pokój Przesłuchań dla Ofiar Przemocy został otwarty w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie w dniu 17 kwietnia 2002r., przez Prezydenta Miasta Lublina i Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie. Pokój przesłuchań powstał w wyniku realizacji programu pn.„MIEJSKI POKÓJ PRZYJĘĆ DLA OFIAR PRZEMOCY”, który dofinansowany był przez Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Idea przedmiotowego programu była kontynuacją realizacji ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” i „Dziecko pod parasolem prawa”. Realizacja przedmiotowego projektu miała na celu stworzenie optymalnych warunków do wykonywania czynności procesowych z małoletnimi świadkami sytuacji związanych z przemocą i ofiarami przestępstw, w celu zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa oraz ograniczenia traumatycznych przeżyć. Utworzenie pomieszczenia przypominającego pokój dziecinny oraz wyposażenie pokoju w urządzenia audio/wideo i lustro do okazań stworzyło nową jakość w obsłudze procesowej małoletnich ofiar przestępstwa.

W 2009 roku miejski pokój przesłuchań otrzymał Certyfikat nr 26 Ministerstwa Sprawiedliwości i Fundacji Dzieci Niczyje.

W 2016 roku przeprowadzono gruntowny remont pokoju przesłuchań i pokoju technicznego ze środków finansowych Urządu Miasta Lublin w ramach zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublina oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublina

Dokonano renowacji ścian oraz wyciszenia pomieszczeń, jak również zainstalowano lustro weneckie do okazań oraz wyposażono pokój do przesłuchań w meble dostosowane do dzieci małych i starszych. Ponadto dokonano doposażenia pokoju w nowy sprzęt rejestrujący nagranie tak, by jakość nagrania spełniała standardy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art.185a-185c kpk.

Dzięki powyższym rozwiązaniom umożliwiono wykonywanie czynności procesowych w miejscu, gdzie dziecko może czuć się bezpiecznie z udziałem jego opiekunów oraz psychologa. Rejestracja audiowizualna czynności przesłuchania z udziałem dzieci zapobiega ponownemu ich przesłuchiwaniu na kolejnych etapach postępowania karnego bądź rodzinnego, co w znacznym stopniu przyczynia się do znacznego ograniczenia traumatycznych przeżyć małoletnich.

                     Ponadto w pokoju policjanci Wydziału Prewencji KMP w Lublinie w ramach telefonu informacyjno - konsultacyjnego 81-535-53-30 udzielają porad rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, przemocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Obsługą pokoju zajmują się policjanci Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, z którymi należy dokonywać wszelkich ustaleń co do możliwości skorzystania z Pokoju Przesłuchań pod numerem telefonu – 81-535-53-30, 81- 535-50-42.