Zespół ds. Prezydialnych - KMP Lublin

Zespół ds. Prezydialnych

Zespół ds. Prezydialnych

Sekretariat: tel. 47 811 50 72, fax: 47 811 58 79

Zespół do spraw Prezydialnych realizuje następujące zadania:

1) wykonywanie obsługi kancelaryjno - biurowej Komendanta oraz jego zastępców;
2) wykonywanie obsługi kancelaryjno - biurowej Zespołu Nadzoru Nad Postępowaniami Przygotowawczymi, Zespołu Kontroli i Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prawnych;
3) obsługa kancelaryjna korespondencji jawnej wpływającej do Komendy oraz nadzór nad obiegiem informacji jawnych w Komendzie i podległych komisariatach Policji;
4) protokołowanie narad i odpraw służbowych Komendanta;
5) ewidencjonowanie, gromadzenie i udostępnianie jawnych aktów prawnych oraz współdziałanie z radcą prawnym przy wydawaniu wewnętrznych aktów prawnych Komendanta;
6) przygotowywanie decyzji o powoływaniu komisji do spraw przekazywania komórek i jednostek organizacyjnych Komendy w związku ze zmianami personalnymi na stanowisku kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej;
7) sporządzanie zestawień ilościowych dotyczących przesyłek listowych nadanych przez jednostki i komórki organizacyjne Komendy oraz utrzymywanie bieżących kontaktów z działem rozliczeń Poczty Polskiej;
8) prowadzenie poczty specjalnej, do której należy: przyjmowanie, rozdzielanie, ewidencjonowanie, przechowywanie i ochrona przesyłek o charakterze jawnym i niejawnym wpływających do Komendy;
9) przygotowywanie wniosków i dokonywanie zakupów ze środków przeznaczonych na wydatki o charakterze reprezentacyjnym i okolicznościowym;
10) prowadzenie terminarza spotkań kierownictwa Komendy, planowanie i organizowanie wizyt związanych
z wykonywaniem funkcji reprezentacyjnych przez Komendanta;
11) redagowanie oraz opracowywanie graficzne pism i adresów okolicznościowych wynikających z potrzeb kierownictwa Komendy;
12) przygotowywanie imprez oraz koordynowanie działań związanych z udziałem Policji w imprezach lokalnych
i regionalnych – Dzień Dziecka, Święto Policji a także innych imprez zlecanych przez kierownictwo Komendy.