Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych - KMP Lublin

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Sekretariat: tel. 47 811 58 81, fax: 47 811 46 60

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych realizuje następujące zadania:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych Komendzie, w tym ich ochrony fizycznej;
2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
3) rejestracja w systemie SMI meldunków informacyjnych wytworzonych przez policjantów Komendy oraz podległych komisariatów Policji oraz nadzór nad obiegiem i przetwarzaniem dokumentów na potrzeby systemu;
4) ewidencjonowanie, gromadzenie i udostępnianie niejawnych aktów prawnych oraz współdziałanie z radcą prawnym przy wydawaniu wewnętrznych aktów prawnych Komendanta;
5) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w komórkach organizacyjnych Komendy;
6) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów w Komendzie;
7) opracowywanie planu ochrony Komendy oraz nadzorowanie jego realizacji;
8) nadzór nad realizacją oraz aktualizacja planów ochrony podległych komisariatów Policji;
9) szkolenie policjantów i pracowników Policji z zakresu ochrony informacji niejawnych według zasad określonych
w ustawie o ochronie informacji niejawnych;
10) zapewnienie wykonywania zadań dotyczących ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych Komendy;
11) nadzór nad archiwizacją dokumentacji jawnej i niejawnej oraz prowadzenie składnicy akt w Komendzie, w tym gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczenie zasobów archiwalnych Komendy oraz udostępnianie uprawnionym podmiotom materiałów a także udzielanie informacji na podstawie posiadanego zbioru archiwalnego;
12) prowadzenie Kancelarii Tajnej, w tym:
a) obsługa kancelaryjna Komendy w zakresie dystrybucji dokumentów niejawnych;
b) rejestracja dokumentów niejawnych w odpowiednich dziennikach;
c) wydawanie oraz udostępnianie dokumentów niejawnych osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa;
d) sprawowanie bezpośredniego i bieżącego nadzoru nad obiegiem dokumentów niejawnych w Komendzie;
e) przygotowywanie aktów prawnych regulujących funkcjonowanie pionu ochrony w Komendzie oraz prowadzenie ewidencji, aktualizowanie i dystrybucja niejawnych przepisów służbowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, KGP, Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Komendy dotyczących ochrony tych informacji;
f) kontrola zasadności oraz sposobu oznaczania cechami tajności dokumentów niejawnych wytwarzanych
w Komendzie;
13) opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnice państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;
14) prowadzenie postępowań sprawdzających wobec policjantów oraz pracowników Policji, a także wobec kandydatów do służby i pracy w Policji w celu wydania lub odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa;
15) prowadzenie oraz bieżące aktualizowanie wykazu stanowisk oraz rodzajów prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla poszczególnych klauzul tajności;
16) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych;
17) współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie, organami organizacji rządowej i samorządowej, instytucjami państwowymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Komendy w zakresie ochrony informacji niejawnych;
18) opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej wynikających
z przepisów o ochronie informacji niejawnych;
19) przechowywanie i udostępnianie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych akt zakończonych postępowań sprawdzających;
20) nadzór nad powielaniem dokumentów niejawnych w Komendzie;
21) sporządzanie wniosków i wykazywanie rozwiązań usprawniających pracę w Komendzie w zakresie ochrony informacji niejawnych na podstawie bieżącego nadzoru i ustaleń pokontrolnych;
22) nadzór nad stanowiskami ODN oraz stanowiskiem SMI w Komendzie;
23) nadzór nad serwerem sieci „Internet”, aktualizacja oprogramowania, ochrona i zabezpieczenie sieci oraz serwera przed zagrożeniami z zewnątrz.