Wydział Wywiadowczy - KMP Lublin

Wydział Wywiadowczy

Wydział Wywiadowczy

NACZELNIK WYDZIAŁU WYWIADOWCZEGO
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE


nadkom. Paweł JAKUBASZEK


ZASTĘPCA NACZELNIKA

podkom. Wojciech WRZYSZCZ

 

 

Sekretariat: tel. 47 811 58 60, fax  47 811 51 06


Wydział Wywiadowczy realizuje następujące zadania:

1) organizowanie i wykonywanie służby wywiadowczej, celem niedopuszczenia do popełnienia przestępstw
i wykroczeń w miejscach publicznych oraz punktach szczególnie zagrożonych:
a) w miejscach grupowania się młodzieży,
b) blokowiskach,
c) miejscach spotkań subkultur,
d) klubach osiedlowych,
e) dyskotekach,
f) parkach i skwerach,
g) okolicach Zalewu Zemborzyckiego, a także rejonu centrum miasta Lublin;
2) patrolowanie i podejmowanie interwencji oraz dążenie do zatrzymania sprawców przestępstw oraz czynów karalnych;
3) pełnienie całodobowej służby, również w umundurowaniu ćwiczebnym wraz z uzbrojeniem i wyposażeniem adekwatnym do realizowanych zadań, zgodnie z dyslokacją służby oraz zadaniami doraźnymi w tym zakresie, pozostając w dyspozycji oficera dyżurnego Komendy;
4) zapewnienie właściwej reakcji na wszelkiego rodzaju zdarzenia i sytuacje związane z bezpieczeństwem obywateli;
5) prowadzenie właściwej organizacji i koordynacji działań w ramach zbiorowego naruszenia porządku publicznego
i w sytuacjach kryzysowych;
6) czynne uczestniczenie w zabezpieczeniu imprez masowych o podwyższonym stopniu ryzyka;
7) udział w działaniach Nieetatowego Oddziału Policji na zasadach określonych w odrębnych przepisach wykonawczych.