Wydział Wspomagający - KMP Lublin

Wydział Wspomagający

Wydział Wspomagający

NACZELNIK WYDZIAŁU WSPOMAGAJĄCEGO
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE

 

Mariusz SZADURSKI

 

 

Sekretariat tel. (81) 535 53 13, fax. (81) 535 41 51


Wydział Wspomagający realizuje następujące zadania:

1) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz problematyki medycyny pracy;
2) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych oraz łączności przewodowej
i bezprzewodowej w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych komisariatach Policji;
3) administrowanie stanowiskami ODN, SMI oraz siecią „Internet”;
4) administrowanie bazą płacową pracowników Policji Komendy oraz zabezpieczanie baz danych na nośnikach informacji;
5) instalowanie i konserwacja sprzętu i urządzeń łączności i informatyki;
6) prowadzenie ewidencji: środków trwałych, pozostałych środków, wartości materialnych i prawnych, specjalnych
i gospodarowania nimi w zakresie łączności i informatyki;
7) sprawowanie nadzoru nad majątkiem powierzonym w zakresie sprzętu urządzeń łączności i informatyki;
8) wykonywanie przeglądów oraz bieżącej konserwacji sprzętu łączności i informatyki;
9) prowadzenie rozliczeń rozmów telefonicznych, usług pocztowych i sieci Internet, prowadzenie szkoleń policjantów
i pracowników Policji Komendy i podległych komisariatów Policji z zakresu użytkowania programów i systemów komputerowych wykorzystywanych w Policji oraz obsługi sprzętu i urządzeń łączności;
10) współdziałanie z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w zakresie komputeryzacji i modernizacji stanowisk kierowania. Nadzór nad wyposażeniem stanowiska kierowania w sprzęt, urządzenia i dokumentację;
11) prowadzenie rozliczeń bilingów rozmów telefonicznych oraz sporządzanie informacji dotyczących przyznanych limitów rozmów telefonicznych;
12) prowadzenie gospodarki finansowej Komendy, w sposób zgodny z wymogami ustawy o finansach publicznych
i przepisów wykonawczych do tej ustawy; w ramach określonych przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji;
13) opracowywanie wniosków o dokonywanie zmian limitu finansowego Komendy w ciągu roku;
14) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów stanowiących podstawę realizacji wydatków objętych limitem finansowym;
15) analiza stopnia wykorzystania limitu finansowego jednostki, głównie: funduszu płac, nagród uznaniowych
i zapomóg, wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych oraz wydatków rzeczowych;
16) opracowywanie i przedstawianie do akceptacji Komendantowi projektów umów cywilnoprawnych, w zakresie określonym przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, w tym:
a) zlecania usług lub o dzieło na wykonanie: sporządzenia opinii i ekspertyz przez biegłych rzeczoznawców (osoby fizyczne i podmioty gospodarcze); tłumaczeń przez tłumaczy przysięgłych, przeprowadzania wywiadów
środowiskowych przez pedagogów, psychologów i kuratorów sądowych; uczestnictwa pedagogów w przesłuchaniach osób nieletnich,
b) świadczenia usług obejmujących: badania osób zatrzymanych do celów procesowych i prewencyjnych, naprawy sprzętu techniki biurowej i techniki policyjnej o charakterze awaryjnym, które nie mogą być wykonane w
warsztatach Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, usługi pocztowe, usługi przesyłowe energii cieplnej i paliw gazowych, dostawę wody, odbiór ścieków, wywóz nieczystości itp. usługi komunalne, badania i analizy
wody, ścieków itp., usługi związane z eksploatacją użytkowanych przez jednostki obiektów, jak np. konserwacje dźwigów osobowych, dokonywanie przeglądów przewodów kominowych, instalacji gazowych, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska itp.;
17) obsługa punktu kasowego;
18) prowadzenie gospodarki mandatowej;
19) prowadzenie ewidencji: pomocniczych środków trwałych, pozostałych środków, wartości materialnych i prawnych, specjalnych i gospodarowania nimi;
20) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej oraz określanie wysokości czynszu za lokale mieszkaniowe i użytkowe
w budynkach podległych Komendzie;
21) prowadzenie dokumentacji związanej z użytkowaniem pojazdów służbowych;
22) prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowo – magazynowej (doraźnej);
23) realizowanie zadań w zakresie spraw socjalnych;
24) sprawowanie nadzoru nad majątkiem powierzonym;
25) wykonywanie bieżącej konserwacji obiektów, urządzeń i wyposażenia technicznego, a w przypadku awarii zlecanie jej usunięcia do Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie lub innym odpowiednim podmiotom poza policyjnym;
26) prowadzenie książek odczytów kontroli stanów liczników (energii cieplnej, gazowych), wodomierzy i innych urządzeń pomiarowych;
27) pobieranie i przekazywanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie opłat komunalnych za obiekty służbowe wynajmowane na podstawie umowy najmu;
28) prowadzenie postępowań szkodowych;
29) doskonalenie organizacji pracy, metod gospodarowania i zarządzania mieniem państwowym.