Wydział Techniki Kryminalistycznej - KMP Lublin

Wydział Techniki Kryminalistycznej

Wydział Techniki Kryminalistycznej

NACZELNIK WYDZIAŁU TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE


podinsp. Wacław STOPYRA

 

 

Sekretariat: tel. 47 811 46 49, fax 47 811 46 43


Wydział Techniki Kryminalistycznej realizuje następujące zadania:

1) bieżąca obsługa miejsc zdarzeń noszących znamiona przestępstwa, w tym ujawnianie i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych;
2) współpraca z komórkami operacyjno - dochodzeniowymi w zakresie wykorzystania śladów i dowodów rzeczowych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych;
3) dokumentowanie oględzin miejsc zdarzenia oraz utrwalanie przebiegu wizji lokalnych, eksperymentów, przeszukań, sekcji zwłok;
4) wykonywanie czynności zleconych w zakresie dokumentowania wszelkiego rodzaju naruszeń bezpieczeństwa publicznego podczas masowych wystąpień, imprez sportowych, kulturalnych i zgromadzeń;
5) wykonywanie fotografii rejestracyjnej tj. zdjęć sygnalitycznych oraz pomoc w daktyloskopowaniu osób podejrzanych w przypadkach sprawiających trudności pracownikom pionu dochodzeniowego;
6) obsługa urządzenia do elektronicznej rejestracji daktyloskopijnej Live Scaner;
7) sprawdzanie poprawności wykonania kart daktyloskopijnych przez jednostki i komórki organizacyjne Komendy, ich rejestracja w zbiorach WRD i CRD - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
8) sprawdzanie tożsamości nn osób doprowadzanych przez komórki organizacyjne Komendy na urządzeniu Morpho-Touch;
9) odtwarzanie w oparciu o opis osób pokrzywdzonych lub świadków, wyglądu sprawców czynów karalnych
i przestępstw oraz przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa, zwłaszcza biżuterii i wyrobów użytkowych znacznej
wartości;
10) udzielanie konsultacji, pomocy merytorycznej podległym komisariatom Policji w zakresie racjonalnego
i efektywnego wykorzystania śladów i dowodów rzeczowych;
11) prowadzenie praktyk dla kandydatów na ekspertów i techników kryminalistyki z jednostek Policji województwa lubelskiego;
12) realizacja zadań w ramach rekwizycji w sprawach o wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym, w którym wymagany jest udział technika kryminalistyki.