Wydział Sztab Policji - KMP Lublin

Wydział Sztab Policji

Wydział Sztab Policji

NACZELNIK WYDZIAŁU SZTABU POLICJI
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE


p. o. kom. Tomasz JACHOWICZ

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA

podinsp. Magdalena JĘDREJEK-ZARĘBSKA

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA

 

 

 

 

Sekretariat: tel. (81) 535 41 49, fax (81) 535 56 70


Do zadań Wydziału Sztab Policji należy:

1) współpraca z administracją samorządową i rządową: władzami miejskimi, starostwem powiatowym i urzędami gminnymi w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych;
2) opracowywanie szczegółowych planów zabezpieczeń: imprez masowych, delegacji rządowych, wymagających ochrony wycieczek obcokrajowców oraz realizacja zawartych w nich zadań do wykonania przy pomocy poszczególnych komisariatów i sekcji;
3) współpraca ze Sztabem Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz SPPP w zakresie powoływania NGRP i NOP do działań przy zabezpieczaniu imprez masowych o podwyższonym ryzyku oraz organizacji konwojów wahadłowych;
4) w sytuacjach przewidywanego zbiorowego zagrożenia naruszenia ładu i porządku publicznego na polecenie Komendanta uruchamianie i kierowanie Miejskim Stanowiskiem Kierowania;
5) organizowanie i nadzór nad całodobową służbą dyżurnych Komendy i podległych komisariatów Policji, dla zapewnienia właściwej reakcji na wszelkiego rodzaju zdarzenia – nadzór nad prawidłowym prowadzeniem
i obiegiem dokumentów wytworzonych przez Zespoły Dyżurnych;
6) opracowywanie i wdrażanie procedury postępowania w przypadku wyższych stanów gotowości, stanów nadzwyczajnych w państwie oraz w warunkach innych zagrożeń o charakterze terrorystycznym, które zagrażają życiu lub zdrowiu, bądź stanowią zagrożenie dla środowiska;
7) opracowywanie systemów i planów alarmowania stanów osobowych Komendy i podległych komisariatów Policji oraz utrzymanie w pełnej gotowości systemów powiadamiania do działań w warunkach wystąpienia szczególnego zagrożenia;
8) organizowanie, kierowanie i koordynacja działań pościgowo - blokadowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
9) sprawowanie nadzoru w zakresie egzekwowania przez podległe komisariaty Policji obowiązku stawiennictwa osób, wobec których orzeczono kary dodatkowe związane z naruszeniem porządku w trakcie imprez masowych połączone z obligatoryjnym stawiennictwem się w najbliższej jednostce Policji;
10) opracowywanie i aktualizacja planu działania Komendanta w warunkach zwiększonego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
11) realizacja zadań związanych z przygotowaniem Komendy do jej militaryzacji;
12) współpraca z jednostkami WKU w Lublinie w zakresie realizacji przez jednostki Policji mobilizacji do Sił Zbrojnych RP oraz mobilizacyjnego uzupełnienia żołnierzami rezerwy Komendy i podległych komisariatów Policji;
13) realizacja zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem ochrony szczególnej obiektów I i II kategorii na terenie działania Komendy;
14) archiwizacja rozmów telefonicznych prowadzonych ze stanowiska kierowania Komendy utrwalonych na zainstalowanym urządzeniu rejestracyjnym typu Comprec;
15) inicjowanie, przygotowywanie i prowadzenie ćwiczeń sztabowych dla kadry kierowniczej Komendy i podległych komisariatów Policji;
16) sporządzanie dokumentacji planistyczno-sztabowej oraz projektów decyzji Komendanta niezbędnych do właściwej realizacji zabezpieczeń akcji policyjnych, zgromadzeń, protestów społecznych i manifestacji;
17) współpraca z jednostkami wojskowymi z terenu działania WKU w Lublinie w zakresie ochrony porządku
i bezpieczeństwa publicznego w okresach przyjęcia poborowych oraz zwolnień żołnierzy rezerwy jak również zabezpieczenia przemieszczania się kolumny wojskowych z miejsc stałej dyslokacji;
18) opracowywanie i aktualizacja planu działania Komendanta w warunkach katastrofy naturalnej, awarii technicznej, itp.;
19) wdrożenie procedur postępowania, wynikających z potencjalnego zagrożenia aktami terrorystycznymi
i bioterrorystycznymi;
20) organizowanie i nadzór nad całodobową służbą w Policyjnej Izbie Zatrzymań, wykonywanie obsługi pomieszczeń dla osób zatrzymanych i aresztu, w celu wydalenia w zakresie określonym w ogólnie obowiązujących przepisach
i wydanych na ich podstawie uregulowań służbowych;
21) organizowanie i przeprowadzanie ćwiczeń oraz szkoleń dla policjantów i pracowników Komendy i podległych komisariatów Policji w zakresie wynikającym z realizacji w/wym. zadań;
22) organizowanie i wykonywanie fizycznej ochrony obiektu Komendy, czuwanie nad przestrzeganiem porządku
i bezpieczeństwa na terenie ochranianego obiektu;
23) prowadzenie gospodarki magazynowej i ewidencji sprzętu uzbrojenia Komendy;
24) dokonywanie rejestracji poszukiwań procesowych i operacyjnych, zaginięć, utraconych rzeczy i dokumentów;
25) rejestracja osób zatrzymanych z terenu działania komórek organizacyjnych Komendy;
26) organizowanie właściwego obiegu informacji o przestępstwach i innych zdarzeniach, opracowywanie meldunku informacyjnego Komendy;
27) nadzór nad jakością i treścią informacji przekazywanych do meldunku dziennego przez poszczególne jednostki organizacyjne Komendy;
28) administrowanie stanowiskami ODN zlokalizowanymi we własnej komórce organizacyjnej.