Wydział Ruchu Drogowego - KMP Lublin

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

NACZELNIK WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE

 

p.o. nadkom. Anna ZIELONKA-ERTMANN

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA

podinsp. Radosław ŻUKIEWICZ

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA

p.o. nadkom. Leszek WILCZYŃSKI

 

 

Sekretariat: tel. 47 811 48 50, fax. 47 811 48 69


Struktura:

- Referaty patrolowe - tel. 47 811 48 58
Referat I - po kierownika podkom. Marcin Szwajgier
Referat II - kierownik asp.szt. Robert Łysakowski

Referat III - kierownik st. asp. Grzegorz Urbaś
- Zespół organizacji służby
- Cywilne stanowiska obsługi

Ruch drogowy jest nietypowym pionem Policji. Złożoność działań Wydziału Ruchu Drogowego jest porównywalna do złożoności procesów zachodzących w całej problematyce związanej z ruchem drogowym i niejednokrotnie sięga stref nie mających nic wspólnego ze standardowymi zadaniami policyjnym.

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy:

1) czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie;
2) zabezpieczenie miejsc zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie działania Komendy i wykonywanie niezbędnych czynności procesowych mających wpływ na ustalenie przyczyny zdarzenia oraz jego sprawcy;
3) realizowanie zadań wynikających programów strategicznych dla obszaru województwa lubelskiego mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach;
4) dokonywanie okresowych ocen stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze działania Komendy i analiz tematycznych obejmujących wybrane grupy uczestników ruchu drogowego lub obszary zagrożenia;
5) formułowanie wniosków będących podstawą ukierunkowania i organizacji działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach;
6) opracowywanie okresowych informacji i ocen skuteczności działań podejmowanych przez Policję na rzecz minimalizowania zagrożeń w ruchu drogowym;
7) opracowywanie lokalnych programów poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach lub programów naprawczych
w przypadku ogólnego wzrostu zagrożenia wypadkami lub specyficzną dla danego obszaru kategorią zdarzeń;
8) określanie na podstawie analiz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego obszarów zainteresowania i kierunków działań dla funkcjonariuszy podległych komisariatów i posterunków Policji, Rewirów Dzielnicowych i innych komórek organizacyjnych oraz merytoryczny nadzór nad wykonawstwem zadań w tym zakresie;
9) bieżące monitorowanie sytuacji na drogach i wypracowywanie wniosków dotyczących zmian ukierunkowania, form i taktyki pełnienia służby oraz niezbędnego wsparcia podejmowanych przedsięwzięć przez inne komórki organizacyjne Komendy;
10) organizowanie i koordynowanie działań realizowanych na terenie działania Komendy w ramach operacji porządkowych na drogach, a także organizowanie z własnej inicjatywy wzmożonych działań ukierunkowanych na określoną grupę uczestników ruchu;
11) realizacja zadań podejmowanych w ramach centralnej koordynacji służby i zgodnie z harmonogramem nadzoru opracowanym przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie;
12) pełnienie służby w ramach wojewódzkiej koordynacji działań ruchu drogowego na przebiegających przez obszar działania Komendy w ciągach komunikacyjnych dróg krajowych i wojewódzkich zgodnie z harmonogramem nadzoru przesłanym przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie;
13) udzielanie wsparcia przy realizacji pilotaży VIP, ładunków nie normatywnych i innych zadań wykonywanych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, których zasięg obejmuje obszar działania Komendy;
14) realizowanie ogólnych założeń polityki postępowania wobec sprawców wykroczeń wypracowanych na szczeblu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz kształtowanie zasad prawidłowej reakcji na przestępstwa
i wykroczenia, zgodnej z obowiązującym prawem i etyką zawodową policjanta;
15) inicjowanie przedsięwzięć i współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie inżynierii ruchu drogowego, a w szczególności dotyczących:
a)opiniowania i uzgadniania projektów organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych,
b)okresowej lustracji dróg,
c)likwidacji miejsc zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drogach,
d)innych zadań leżących w kompetencji Komendy;
16)współdziałanie ze środkami masowego komunikowania w sprawach:
a)zapobiegania i zwalczania nietrzeźwości wśród uczestników ruchu drogowego,
b)upowszechniania przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c)realizacji programów telewizyjnych, audycji radiowych i publikacji popularyzujących tematykę ruchu drogowego
i służbę Policji;
17)organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno - wychowawczej w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży a także udzielanie wszechstronnej pomocy dyrektorom szkół przy realizacji programów edukacyjnych z zakresu wychowania komunikacyjnego oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
18)upowszechnianie przepisów i zasad ruchu drogowego podczas imprez, uroczystości i zawodów sportowych odbywających się na drogach publicznych;
19)podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego w obrębie dróg i przyległego terenu;
20)współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym,
a między innymi: Strażą Graniczną, Izbą Celną, Strażą Miejską (Gminną), Strażą Pożarną, Żandarmerią Wojskową, Inspekcją Transportu Drogowego, Automobilklubami, PZMOT, Zarządami Dróg, LOK i innymi w celu skutecznego ograniczania liczby wypadków i kolizji na terenie miasta i gmin powiatu;
21)kontrola transportu ładunków nie normatywnych, materiałów niebezpiecznych oraz sposobu wykonywania transportu drogowego osób i rzeczy;
22)ujawnianie przypadków naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym przez przedsiębiorców wykonujących transport drogowy lub transport na potrzeby własne;
23)współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie kierowania na badania lekarskie i psychologiczne kierowców na podstawie obowiązujących przepisów;
24)współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodarczej, prowadzenie prostych form pracy operacyjnej w środowisku kierowców i osób związanych z transportem;
25)nadzór na szczeblu Komendy nad realizacją zadań wynikających z Rozporządzenia MSWiA w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego w zakresie terminowej rejestracji przestępstw
i wykroczeń oraz wprowadzaniem kart informacyjnych z sądów
i organów dyscyplinarnych do systemu informatycznego KSIP;
26)sporządzanie kart Prd 5/1 na kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, czuwanie nad poprawnością ich sporządzania oraz przekazywanie do wprowadzenia do systemu informatycznego KSIP;
27)nadzór na szczeblu Komendy nad ewidencją i rejestracją zdarzeń drogowych w bazie SEWIK oraz terminowością, kompletnością i poprawnością merytorycznych danych wprowadzanych do systemu oraz wykorzystywaniem ich do celów analitycznych;
28)organizowanie szkoleń zawodowych dla policjantów ruchu drogowego oraz policjantów innych pionów upoważnionych do wykonywania czynności związanych z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym;
29)racjonalne i efektywne wykorzystywanie pojazdów służbowych oraz specjalistycznego sprzętu kontrolno – pomiarowego oraz sprawowanie nadzoru nad tym zagadnieniem przez stosownych przełożonych;
30)udzielanie informacji dla firm ubezpieczeniowych w sprawach dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych powstałych na wskutek udziału pojazdu w wypadku bądź w kolizji drogowej;
31)przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz o ochronie danych osobowych;
32)wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, dbałości
o przydzielone środki techniczne i wyposażenie biurowe;
33)wykonywanie innych czynności zleconych przez Komendanta i jego Zastępców oraz wytycznych i poleceń
z jednostek nadrzędnych w Policji.