Wydział Prewencji - KMP Lublin

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE


podinsp. Dolores MENDZIN-OPRYŃSKA

 

Sekretariat – tel. 47 811 50 42, fax. 47 811 50 44


Wydział Prewencji realizuje następujące zadania:

 1. Nadzór nad organizacją służby prewencyjnej w komisariatach Policji podległych Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie.
 2. Analizowanie efektywności działań podejmowanych przez służby prewencyjne z komisariatów Policji podległych Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie.
 3. Opracowywanie planów działań prewencyjnych zmierzających do eliminowania występujących lub pojawiających się zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 4. Organizacja patroli ponadnormatywnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o służbie patrolowej oraz na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem miasta Lublin a Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Policji – współpraca w tym zakresie                 z Wydziałem Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu miasta Lublin.
 5. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu doprowadzeń osób oraz służby konwojowej w jednostkach
  i komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów konwojów i doprowadzeń, z późn. zm.
 6. Organizowanie powołania Nieetatowego sezonowego zespołu policjantów ds. zwalczania przestępstw
  i wykroczeń przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych w rejonie Zalewu Zembrzyckiego oraz terenach rekreacyjnych miasta Lublin.
 7. Prowadzenie czynności administracyjnych oraz stosownej dokumentacji w sprawach właściwych dla Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie określonych w ustawach: o broni i amunicji, o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi: bronią, amunicją oraz wyrobami  i technologią
  o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o ochronie osób i mienia.
 8. Koordynacja w zakresie warunków oraz sposobu przechowywania broni krótkiej służbowej w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie zgodnie z Zarządzeniem Nr 852 Komendanta Głównego Policji z dnia 20.07.2011r. w sprawie zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów.
 9. Udział w pracach komisji ds. ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  na poziomie powiatowym KMP w Lublinie.
 10. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów profilaktycznych: „Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości  i Aspołecznych Zachowań - Razem  Bezpieczniej”, „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, „Narodowy Program Profilaktyki                   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, „Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii”, „Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi”, „Krajowy Program Zwalczania Aids i Zapobiegania Zakażeniom HIV”.
 11. Realizacji programu rządowego „Debaty społeczne”, którego celem jest wypracowanie skutecznych form komunikowania się Policji ze społeczeństwem w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 12. Realizacja założeń projektów  profilaktycznych tj.: „Razem przeciwko przemocy”, „Policyjna maskotka przyjacielem dziecka”, „Bezpieczna droga do szkoły i domu”, "Bezpieczny Internet" „Co zrobić w razie ataku psa”, „Bezpieczna szkoła” w ramach programu „Puste Ławki – Stop”, „Wolność”, „Stop kradziezom”, „Identyfikacja”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, "Trtzeźwy umysł na drodze" oraz programów profilaktycznych "Odpal myślenie nie wchodź w uzaleznienie", " Nie odbieraj mi młodości ", "Jestem Bezpieczny" - konkurs wiedzy prewencyjnej.
 13. Realizacja założeń Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców i Porządku Publicznego „Bezpieczny Lublin” oraz Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.
 14. Prowadzenie pogadanek z młodzieżą szkolną, rodzicami, wychowawcami oraz pedagogami szkolnymi z zakresu realizowanych programów i przedsięwzięć profilaktyczno – prewencyjnych.
 15. Współpraca z lubelskimi uczelniami wyższymi w zakresie bezpieczeństwa społeczności studenckiej oraz zapewnienia ładu i porządku publicznego na terenie autonomii uczelni.
 16. Popularyzowanie i kreowanie pozytywnego wizerunku Policji poprzez organizowanie i uczestnictwo w festynach i innych akcjach prowadzonych na terenie Komendy Miejskiej Policji w Lublinie w ramach realizowanych programów i przedsięwzięć profilaktyczno – prewencyjnych.
 17. Pełnienie służby w ramach „Zintegrowanych działań prewencyjnych pod nazwą  „Bezpieczna SzkołaL”, których celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w rejonach szkół.
 18. Realizacja zadań  zawartych w Zarządzeniu Nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich.
 19. Realizacja zagadnień związanych z procedurą  „Niebieska Karta” zgodnie z  Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku z późn. zm., Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty”                      oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” oraz Wytycznymi Komendanta Głównego Policji z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty”.
 20. Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 21. Opracowywanie programów profilaktyczno - prewencyjnych tj. "Odpal myślenie, nie wchodź w uzaleznienie".
 22. Opracowywanie materiałów edukacyjno – informacyjnych wykorzystywanych w trakcie prowadzonej działalności profilaktycznej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie (np. odblaski, ulotki, plakaty, itp.).
 23. Poradnictwo dla osób potrzebujących pomocy w ramach funkcjonowania telefonu informacyjno – konsultacyjnego  „My Cię wysłuchamy i pomożemy” 81 535 53 30.
 24. Nadzór nad  prawidlowym  wykorzystywaniem   Miejskiego Pokoju Przyjęć dla Ofiar Przemocy .
 25. Używanie psa w służbie do zadań o których mowa w  §  18  Zarządzenia  Komendanta Głównego Policji z dnia 20.03.2008r. oraz  dokumentowanie podjętych czynności.

 

ZESPÓŁ PRZEWODNIKÓW PSÓW SŁUZBOWYCH WYDZIAŁU PREWENCJI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE

W Zespole Przewodników Psów Służbowych służbę pełni 8 policjantów przewodników psów służbowych oraz 14 psów służbowych w kategoriach:

 1. Patrolowo  tropiących - 7 psów.
 2. Tropiących - 1 psy.
 3. Wykrywania zapachów narkotyków – 2 psy.
 4. Wykrywania zapachów materiałów wybuchowych – 3 psy.
 5. Wykrywania zapachów zwłok ludzkich – 1 pies.

Wszyscy policjanci rozpoczynający służbę w charakterze przewodnika psa, przechodzą wraz z psami specjalne szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Szkolenie zawiera elementy dotyczące anatomii psa, jego zachowań, tresury, sposobu pielęgnacji  i żywienia zwierząt. Podczas zająć praktycznych przewodnicy psów
o charakterze patrolowo – tropiącym ćwiczą wraz ze swymi czworonogami elementy posłuszeństwa, pokonywania przeszkód, obrony przewodnika, pościgów za pozorantem, przeszukiwania terenu  i pomieszczeń oraz tropienia śladów ludzkich.

Psy specjalne szkolone są wyłącznie metodą smakołykowi - wyróżnieniową. Pies za pozytywne wyszukanie chwalony jest głosem, głaskany, otrzymuje smakołyk lub ulubiony przedmiot (aport), którym bawi się z przewodnikiem. Po ukończeniu szkolenia podstawowego psy pełnią codzienną służbę.

Służba przewodnika psa służbowego jest pracą odpowiedzialną i opiera się na zaufaniu pomiędzy policjantem,
a psem służbowym. Najwięcej psów używanych jest do działań prewencyjnych jako psy patrolowo-tropiące.

 

 

Oprócz typowej służby patrolowej przewodnik psa służbowego uczestniczy w zabezpieczeniach imprez masowych, konwojowaniu osób zatrzymanych, przeszukiwania terenu i pomieszczeń za niebezpiecznymi osobami, tropieniu śladów ludzkich, działaniach pościgowych za sprawcami włamań do sklepów lub mieszkań. Przewodnicy uczestniczą też w pokazach tresurowych psów oraz przeprowadzają szkolenia, dotyczące zasad bezpiecznego zachowania się podczas kontaktu z psem.