Wydział Kryminalny - KMP Lublin

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

NACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE


podinsp. Tomasz TYS

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA

p.o. nadkom Sławomir KIECAK

 

 

Sekretariat: tel. 47 811 57 27, fax. 47 811 51 11


Wydział Kryminalny realizuje następujące zadania:

1) analizowanie struktury, dynamiki i geografii przestępczości kryminalnej i towarzyszących zjawisk patologii społecznej w celu wdrażania skutecznych form i metod jej rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania;
2) rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie przestępczości kryminalnej i wykrywanie sprawców przestępstw kryminalnych oraz prowadzenie postępowań przygotowawczych, a w szczególności o przestępstwa:
a) zabójstw (dokonanych i usiłowań),
b) zgwałceń i innych przestępstw o podłożu dewiacji seksualnych,
c) podpaleń,
d) rozbojów z bronią lub niebezpiecznym narzędziem,
e) przestępstw związanych z prostytucją i handlem żywym towarem,
f) produkcji, posiadania i dystrybucji broni oraz materiałów wybuchowych,
f) zamachów terrorystycznych;
3) obejmowanie rozpoznaniem operacyjnym zorganizowanych grup przestępczych;
4) organizowanie i prowadzenie pracy dochodzeniowo – śledczej oraz operacyjnej, w tym z osobowymi źródłami informacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
5) poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, a także osób zaginionych oraz identyfikacja osób i zwłok o nieustalonej tożsamości oraz koordynowanie poszukiwań prowadzonych przez podległe komisariaty Policji;
6) realizacja innych zadań wynikających z kodeksu postępowania karnego, w tym ujawnianie i zabezpieczanie mienia u podejrzanych na poczet przyszłych grzywien, kar dodatkowych i roszczeń odszkodowawczych;
7) wykonywanie funkcji nadzorczych nad pracą operacyjną oraz dochodzeniowo – śledczą w odniesieniu do podległych komisariatów Policji;
8) określenie zasad i warunków współdziałania komisariatów Policji oraz koordynowanie ich przedsięwzięć
w zakresie pracy operacyjnej oraz dochodzeniowo – śledczej;
9) współdziałanie z organami prokuratury i sądownictwa w zakresie prawidłowego kształtowania przebiegu postępowań przygotowawczych i efektywności ścigania karnego;
10) wdrażanie i nadzorowanie realizacji nowych instytucji prawnych oraz inspirowanie
nowych modeli procesu wykrywczego;
11) udzielanie bieżącego instruktażu i inicjowanie szkoleń doskonalących z zagadnień pracy procesowej
i operacyjnej;
12) dokonywanie sprawdzeń w trybie Pkr-1 w zakresie osób i podmiotów gospodarczych (za wyjątkiem sprawdzeń
i rejestracji noszących klauzulę niejawności);
13) dokonywanie rejestracji procesowej przestępstw, postępowań oraz osób (w tym rejestracja rysopisów, zdjęć sygnalitycznych i środków zapobiegawczych) w bazach informatycznych Policji;
14) dokonywanie sprawdzeń w bazie CEPIK, Osadzony, ZSE KGSG, TBD/CEL,
Pobyt na potrzeby własnej komórki organizacyjnej;
15) kontrolowanie jakości gromadzonych danych, usuwanie błędów i zauważonych nieprawidłowości;
16) administrowanie stanowiskami ODN zlokalizowanymi we własnej komórce organizacyjnej;
17) prowadzenie statystki przestępczości z terenu działania Komendy;
18) dokonywanie sprawdzeń i rejestracji dotyczących karalności osób na podstawie
zapytań w trybie PKR-1 oraz sprawdzeń w KCIK.