Wydział Kadr i Szkolenia - KMP Lublin

Wydział Kadr i Szkolenia

Wydział Kadr i Szkolenia

NACZELNIK WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE


podinsp. Iwona KOWALCZYK

 

 

Sekretariat: tel. (81) 535 43 23, fax. (81) 535 52 35 


Do zadań Wydziału Kadr i Szkolenia należy:

1) realizacja procedur w sprawach osobowych policjantów i pracowników Policji, leżących w gestii Komendanta, nie zastrzeżonych do decyzji Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji;
2) bieżące prowadzenie akt osobowych i dokumentacji kadrowej policjantów i pracowników Policji zatrudnionych
w Komendzie i podległych komisariatach Policji – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) przygotowywanie i przesyłanie dokumentów policjantów odchodzących na zaopatrzenie emerytalne, do Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA;
4) wykonywanie zleconych czynności w prowadzonych przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
w postępowaniach kwalifikacyjnych w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji;
5) udział w doborze kandydatów do pracy w Komendzie i podległych komisariatach Policji;
6) analizowanie efektywności funkcjonowania jednostki w określonej strukturze organizacyjno - etatowej;
7) przygotowywanie propozycji zmian organizacyjnych i prowadzenie etatu Komendy oraz opracowywanie rozkazów organizacyjnych Komendanta;
8) doskonalenie struktury organizacyjnej Komendy oraz podległych jej jednostek przez monitorowanie i ocenę zastosowanych rozwiązań, analizowanie i opiniowanie propozycji dotyczących zmian organizacyjno – etatowych;
9) prowadzenie współpracy z kierownikami jednostek i komórek organizacyjnych Komendy w zakresie polityki kadrowej oraz sprawowanie nadzoru nad właściwym rozmieszczeniem i wykorzystaniem stanowisk służbowych;
10) sporządzanie ewidencji etatowej i kadrowej oraz sporządzenie miesięcznych meldunków o stanie kadr;
11) wydawanie, ewidencjonowanie i przedłużanie ważności dokumentów służbowych dla policjantów i pracowników Policji Komendy oraz członków ich rodzin;
12) rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych i planowanie przedsięwzięć w tym zakresie;
13) organizowanie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego oraz szkoleń podstawowych i stanowiskowych
z zakresu bhp i ppoż.;
14) kierowanie policjantów na szkolenia organizowane centralnie, jeżeli decyzje o skierowaniu pozostają w gestii Komendanta;
15) planowanie, organizowanie oraz realizowanie zajęć, a także przeprowadzanie okresowych sprawdzianów
ze sprawności fizycznej i wyszkolenia strzeleckiego,
16) kontrolowanie przebiegu praktyk zawodowych odbywanych przez słuchaczy szkół i ośrodków szkolenia
w komórkach i jednostkach Komendy;
17) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań szkoleniowych w Komendzie;
18) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych i ich ewidencji;
19) koordynowanie i nadzór nad podległymi komórkami organizacyjnymi Komendy oraz komisariatami Policji
w zakresie opiniowania policjantów;
20) przygotowywanie dokumentacji w związku z mianowaniem policjantów na kolejne stopnie policyjne w korpusach oraz z nadaniem orderów i odznaczeń państwowych i resortowych dla policjantów i pracowników Komendy oraz podległych komisariatów Policji.
21) sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej do ubezpieczeń, rejestrowanie, i aktualizacja danych ubezpieczeniowych policjantów i pracowników Policji zatrudnionych w Komendzie i podległych komisariatach Policji oraz członków ich
rodzin;
22) współpraca z innymi komórkami Komendy w zakresie promowania kultury wśród policjantów i pracowników Policji Komendy i podległych komisariatach Policji;
23) prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli będących na stanie Komendy i podległych komisariatów Policji, w tym zamawianie, przekazywanie adresatom oraz ich brakowanie.