Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu - KMP Lublin

Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

NACZELNIK WYDZIAŁU DW. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO MIENIU
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE

ZASTĘPCA NACZELNIKA

podkom. Rafał WACH

 

 

Sekretariat: tel. (81) 535 44 07, fax. (81) 535 51 79


 Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu realizuje następujące zadania:

1) analizowanie struktury, dynamiki i geografii przestępczości kryminalnej i towarzyszących zjawisk patologii społecznej w celu wdrażania skutecznych form i metod jej rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania;
2) rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie przestępczości kryminalnej, wykrywanie sprawców przestępstw kryminalnych oraz prowadzenie postępowań przygotowawczych, a w szczególności o przestępstwa:
a) kradzieży i kradzieży z włamaniem mienia o wartości powyżej 80.000 złotych,
b) kradzieży z włamaniem do obiektów użyteczności publicznej,
c) czynnych napaści na funkcjonariuszy Policji,
d) przeciwko porządkowi publicznemu, dokonywanych z związku z imprezami masowymi,
e) przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, które zagrażają mieniu w wielkich rozmiarach,
f) fałszerstw i kolportażu środków płatniczych,
g) kradzieży pojazdów, obrotu skradzionymi pojazdami i ich legalizacji;
3) obejmowanie rozpoznaniem operacyjnym zorganizowanych grup przestępczych;
4) organizowanie i prowadzenie pracy dochodzeniowo – śledczej oraz operacyjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
5) realizacja innych zadań wynikających z kodeksu postępowania karnego, w tym ujawnianie i zabezpieczanie mienia u podejrzanych na poczet przyszłych grzywien, kar dodatkowych i roszczeń odszkodowawczych;
6) wykonywanie funkcji nadzorczych nad pracą operacyjną oraz dochodzeniowośledczą w odniesieniu do podległych komisariatów Policji;
7) współdziałanie z organami prokuratury i sądownictwa w zakresie prawidłowego kształtowania przebiegu postępowań przygotowawczych efektywności ścigania karnego;
8) prowadzenie magazynu i ewidencjonowanie dowodów rzeczowych dla potrzeb realizowanych przez siebie postępowań przygotowawczych;
9) prowadzenie magazynu i ewidencjonowanie dowodów rzeczowych w postaci broni, zabezpieczonych przez jednostki i komórki organizacyjne Komendy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
10) prowadzenie zleconych przez Komendanta czynności koordynacyjnych i badań problemowych;
11) dokonywanie sprawdzeń w bazie CEPIK, Osadzony, ZSE KGSG, TBD/CEL,
Pobyt na potrzeby własnej komórki organizacyjnej;
12) rozpoznawanie środowiska pseudokibiców piłkarskich w ramach powołanego w Komendzie zespołu.