Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą - KMP Lublin

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

NACZELNIK WYDZIAŁU DW. Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE


kom. Marcin CIAŚ

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA

p.o. nadkom. Adam KOT

 

 

Sekretariat: tel. 47 811 53 14, fax. 47 811 45 87


Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą realizuje następujące zadania:

1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej i gospodarczej oraz wykrywanie jej sprawców;
2) wykonywanie czynności operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych w zakresie przestępstw gospodarczych o znacznym stopniu skomplikowania lub dotyczących mienia znacznej wartości, w tym przestępstw korupcyjnych z udziałem funkcjonariusza publicznego;
3) wykonywanie czynności zmierzających do pozbawienia korzyści majątkowej sprawców przestępstw;
4) organizowanie i prowadzenie pracy dochodzeniowo – śledczej oraz operacyjnej dot. przestępstw gospodarczych, w tym z osobowymi źródłami informacji;
5) wykonywanie funkcji nadzorczych nad pracą operacyjną i dochodzeniowo – śledczą ukierunkowaną na przestępczość gospodarczą w odniesieniu do jednostek podległych, w tym organizowanie szkoleń w formach doskonalenia zawodowego;
6) określenie zasad i warunków współdziałania jednostek podległych oraz koordynowanie ich przedsięwzięć
w zakresie pracy operacyjnej i dochodzeniowo – śledczej dot. przestępstw gospodarczych;
7) organizowanie i koordynowanie współpracy z instytucjami, z którymi Policja podpisała umowy o współpracy (Urząd Celny, Straż Graniczna oraz instytucje zwalczające przestępczość intelektualną), w zakresie przestępczości gospodarczej;
8) realizacja innych zadań wynikających z kodeksu postępowania karnego, w tym ujawnianie i zabezpieczanie mienia u podejrzanych na poczet przyszłych grzywien, kar dodatkowych i roszczeń odszkodowawczych;
9) organizowanie i koordynowanie rozpoznania i sprawdzeń dotyczących przestępstw gospodarczych i kryminalnych dokonywanych za pośrednictwem globalnej sieci INTERNET w odniesieniu do jednostek podległych;
10) udzielanie bieżącego instruktażu i inicjowanie szkoleń doskonalących z zagadnień pracy procesowej dotyczącej przestępczości gospodarczej;
11) współdziałanie z organami prokuratury i sądownictwa w zakresie prawidłowego kształtowania przebiegu postępowań przygotowawczych efektywności ścigania karnego;
12) dokonywanie sprawdzeń w bazie CEPIK, Osadzony, ZSE KGSG, TBD/CEL,
Pobyt na potrzeby własnej komórki organizacyjnej.