Wydział ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym - KMP Lublin

Wydział ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym

Wydział ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym

NACZELNIK WYDZIAŁU DS. WYKROCZEŃ I PRZESTĘPSTW W RUCHU DROGOWYM
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE


podinsp. Marzanna MANDZIUK

 

 

Sekretariat: tel. (81) 535 57 59, fax. (81) 535 53 49

adres e-mail: pd.kmplublin@lu.policja.gov.pl


Wydział do spraw Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym realizuje następujące zadania:

1) zabezpieczenie miejsc zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie działania Komendy i wykonywanie niezbędnych czynności procesowych mających wpływ na ustalenie przyczyny zdarzenia oraz jego sprawcy;
2) wykonywanie czynności dochodzeniowo – śledczych ukierunkowanych na ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw drogowych;
3) realizacja innych zadań wynikających z kodeksu postępowania karnego, w tym ujawnianie i zabezpieczanie mienia u podejrzanych na poczet przyszłych grzywien, kar dodatkowych i roszczeń odszkodowawczych;
4) współdziałanie z organami prokuratury i sądownictwa w zakresie prawidłowego kształtowania przebiegu postępowań przygotowawczych i efektywności ścigania karnego;
5) prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia w trybie art. 54 kpow;
6) wdrażanie i nadzorowanie realizacji nowych instytucji prawnych oraz inspirowanie nowych modeli procesu wykrywczego;
7) realizowanie ogólnych założeń polityki postępowania wobec sprawców wykroczeń wypracowanych na szczeblu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz kształtowanie zasad prawidłowej reakcji na przestępstwa
i wykroczenia, zgodnej z obowiązującym prawem i etyką zawodową policjanta;
8) współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie kierowania na badania lekarskie i psychologiczne kierowców na podstawie obowiązujących przepisów;
9) sporządzanie kart Prd 5/1 na kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, czuwanie nad poprawnością ich sporządzania oraz przekazywanie do wprowadzenia do systemu informatycznego KSIP;
10) udzielanie informacji dla firm ubezpieczeniowych w sprawach dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych powstałych na wskutek udziału pojazdu w wypadku bądź w kolizji drogowej;
11) sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Lublinie;
12) sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego w postępowaniach w sprawach rozpatrywanych przez V Wydział Odwoławczy Sądu Okręgowego w Lublinie w wyniku złożenia środków odwoławczych przez Komendę oraz podległe komisariaty Policji;
13) sporządzanie środków odwoławczych od orzeczeń sądów I instancji;
14) analiza zażaleń złożonych przez osoby zawiadamiające o popełnieniu wykroczenia na podstawie art. 56a kpow
i przedkładanie ich Komendantowi do rozpatrzenia;
15) prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia w trybie art. 54 kopw (sprawy szczególnie zawiłe);
16) realizacja czynności nadzorczych w sprawach o wykroczenia;
17) realizacja rekwizycji w sprawach o wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym z udział technika kryminalistycznego;
18) przeprowadzanie szkoleń dla policjantów Komendy i podległych komisariatów Policji w zakresie wynikającym
z realizacji w/wym. zadań;
19) przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz o ochronie danych osobowych;
20) wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, dbałości
o przydzielone środki techniczne i wyposażeniebiurowe;
21) wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownictwo Komendy oraz wytycznych i poleceń z jednostek nadrzędnych w Policji;
22) dokonywanie sprawdzeń w bazie CEPIK, Osadzony, ZSE KGSG, TBD/CEL,
Pobyt na potrzeby własnej komórki organizacyjnej.