Informacja dla uczestników zdarzeń drogowych.

Informacja dla uczestników zdarzeń drogowych

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI ZAKŁADOM UBEZPIECZEŃ, UBEZPIECZENIOWEMU FUNDUSZOWI GWARANCYJNEMU, POLSKIEMU BIURU UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH LUB RZECZNIKOWI FINANSOWEMU

   Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 381 t.j.) Sąd, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udzielają informacji o stanie sprawy oraz udostępniają zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Należy nadmienić, że adekwatne uprawnienia do uzyskiwania informacji o stanie sprawy oraz dostępu do zebranych materiałów, posiadają Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Rzecznik Finansowy, w zakresie zadań przez nie wykonywanych i w celu ich wykonania.

Forma w jakiej powyższa informacja może być przekazywana, została wskazana w § 6 zarządzenia nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez policję statystyki zdarzeń drogowych (Dz. U. KGP z 2015 r. poz. 85): „informacje o zdarzeniach drogowych przetwarzane w SEWIK, zawierające niezbędne dane do ustalenia okoliczności tych zdarzeń oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia, mogą być udostępniane zakładom ubezpieczeń, innym uprawnionym ustawowo w tym zakresie instytucjom ubezpieczeniowym oraz osobom uczestniczącym w zdarzeniu, w formie wydruku z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w postaci „notatki informacyjnej o zdarzeniu drogowym”.

 

Wzór notatki do podglądu – wg załącznika 2a

 

Informacja w powyższym zakresie udzielana jest na wniosek, przez komórkę organizacyjną Policji, w której wykonywane są czynności w sprawie.

 

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU W ZDARZENIU DROGOWYM


 

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 1990  t.j.) uczestnik zdarzenia drogowego jest zobowiązany do przekazania innemu uczestnikowi zdarzenia drogowego / jest uprawniony do uzyskania od innego uczestnika zdarzenia drogowego: danych personalnych, danych personalnych właściciela lub posiadacza pojazdu oraz danych dotyczących zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Również art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473 t.j.) w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, nakłada na osobę objętą tym ubezpieczeniem obowiązek  udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia.

W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających uzyskanie przez osobę uczestniczącą w zdarzeniu drogowym informacji, o których mowa powyżej, na jej prośbę mogą one zostać przekazane ustnie przez policjanta obsługującego zdarzenie drogowe lub policjanta prowadzącego postępowanie w sprawie.

Możliwe jest również otrzymanie przedmiotowych informacji w formie pisemnej. Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.), organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie, jeżeli ze względu na swój interes prawny, w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów, żąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Powyższe jest zgodne z 175 ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) w zw. art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm.), gdyż przetwarzanie danych jest dopuszczalne, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 

W celu uzyskania zaświadczenia o udziale w zdarzeniu drogowym, wypełniony wniosek (plik do pobrania) należy przesłać/złożyć w siedzibie komórki/jednostki organizacyjnej Policji (dane adresowe poniżej), w której wykonywane są czynności wyjaśniające w sprawie .

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

 

Komisariat I Policji w Lublinie, ul. Okopowa 2B, Tel. (0-81) 535-45-73

 

Komisariat II Policji w Lublinie, ul. Walecznych 1, Tel. (0-81) 535-45-72

 

Komisariat III Policji w Lublinie, ul. Władysława Kunickiego 42, Tel. (0-81) 535-58-00

 

Komisariat IV Policji w Lublinie, ul. Tomasza Zana 45, Tel. (0-81) 535-48-00

 

Komisariat V Policji w Lublinie, ul. Koncertowa 4A, Tel. (0-81) 535-47-00

 

Komisariat VI Policji w Lublinie, ul. Gospodarcza 2, Tel. (0-81) 535-46-61

 

Komisariat VII Policji w Lublinie, ul. Wyżynna 18, Tel. (0-81) 535-49-20

 

Komisariat Policji w Bełżycach, ul. Lubelska 82, Tel. (0-81) 516-13-10

 

Komisariat Policji w Bychawie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, Tel. (0-81) 820-52-10

 

Komisariat Policji w Niemcach, ul. Różana 18, Tel. (0-81) 756-17-97

 

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, ul. Tomasza Zana 45, Tel. (0-81) 535-48-50

 

Wydział ds. Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, ul. Północna 3, Tel. (0-81) 535-57-59

 

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17 zł. tytułem „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym w dniu…” na konto organu: Właściwego Miejscowo Organu Podatkowego

Dane kont bankowych poniżej

 

Komisariat Policji w Bychawie

Urząd Miejski w Bychawie nr. konta: 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030

Komisariat Policji w Bełżycach

Urząd Miejski w Bełżycach nr. konta: 47 8685 0001 0020 1902 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie filia w Bełżycach lub w kasie Urzędu miasta Bełżyce, ul. Lubelska 3

Komisariat Policji w Niemcach

Urząd Gminy Niemce nr. konta: 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030
 

Urząd Miasta Lublin Bank PEKAO S.A V o/Lublin o numerze: 95124020929329920006200000

 

Wpłat można dokonać bez dodatkowych opłat i prowizji we wszystkich placówkach Banku Pekao S.A na terenie miasta Lublin oraz w punktach kasowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta.

Wydanie zaświadczenia odbywa się w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

 

Wzór zaświadczenia – wg. załącznika 2b

 

Należy nadmienić, że jeżeli zakład ubezpieczeń zwróci się do Policji o udzielenie informacji, otrzymuje ją bezpłatnie.