KWP: Ciekawa i odpowiedzialna służba - Aktualności - KMP Lublin

Aktualności

KWP: Ciekawa i odpowiedzialna służba

Data publikacji 11.08.2017

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Bycie policjantem to odpowiedzialność i poświęcenie, ale przede wszystkim możliwość służenia w formacji dającej wiele satysfakcji. W naszym garnizonie praca w policji cieszy się dużym zainteresowaniem. Najbliższy nabór do służby jeszcze w sierpniu.

Praca w garnizonie policji lubelskie od lat cieszy się dużym zainteresowaniem.  W 2015 roku przyjęliśmy do służby blisko 100 funkcjonariuszy, a w roku minionym 230. W tym roku planujemy przyjąć łącznie 163 funkcjonariuszy. Trzy pierwsze terminy już za nami. W bieżącym roku już 40 młodych funkcjonariuszy zasiliło nasz garnizon, a następnych 25 wstąpi w nasze szeregi z dniem 22 sierpnia.

Praca w Policji jest trudna i odpowiedzialna, ale zrazem fascynująca i ciekawa. Wymaga wielu predyspozycji i umiejętności. Policjant to osoba odporna na stres, umiejąca podejmować decyzje w sytuacjach kryzysowych. Ważną cechą jest umiejętność nawiązywania kontaktów, umiejętność wysłuchania drugiej osoby, chęć niesienia pomocy potrzebującym.

Przypominamy!!! Policjantem może zostać: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie, nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ubiegając się o przyjęcie do służby należy złożyć nw.dokumenty :

-podanie o przyjęcie do służby w Policji,

-wypełniony kwestionariusz osobowy - część A i B,

-dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),

-świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),

-książeczka wojskowa do wglądu, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową (wpis w książeczce wojskowej - przeniesiony do rezerwy).

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz w każdej komendzie miejskiej/ powiatowej Policji województwa lubelskiego.

Kandydaci do służby w Policji, posiadający niżej wymienione wykształcenie lub umiejętności będą dodatkowo preferowani, poprzez przyznanie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dodatkowych punktów zgodnie z przyjętym systemem punktowym stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012r., poz. 432 z późn. zm.) :

-wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) - 8 pkt.,

-wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wyżej wymienione - 6 pkt.,

-wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) - 4 pkt.,

-wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 4 pkt.,

-tytuł ratownika albo ratownika medycznego - 4 pkt.,

-uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 pkt.,

-uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej - 2 pkt.,

-prawo jazdy kategorii „A” lub „C”- 2 pkt.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie (www.lubelska.policja.gov.pl)

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2016r., poz. 1782) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012r., poz. 432 z późn. zm.).

 Komendant Główny Policji w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2017, terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI ,    POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ WYMAGANE DOKUMNETY  w dniach wtorek, środa, czwartek w godz. 8.00-14.00, w siedzibie Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, numer telefonu 81- 535-46-55.

 

R.L.R

Ładowanie odtwarzacza...